Kto może wziąć udział?

W projekcie „Kwalifikacje językowe i ICT dla osób z województwa warmińsko-mazurskiego” mogą wziąć udział osoby, które spełniają następujące kryteria:

 • Osoba, która złożyła oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego wsparcia w innych projektach EFS współfinansowanych z UE
 • Osoba, która uczy się, pracuje lub zamieszkuje w województwie warmińsko-mazurskim
 • Osoba, która jest w wieku 18 lat i więcej
 • Osoba o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem na poziomie max ISCED 3), tj. ukończona szkoła zawodowa, liceum, technikum. Dopuszcza się do udziału w projekcie osoby z wyższym wykształceniem w wieku powyżej 50 r.ż.
 • Osoba, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem/ podniesieniem swoich kwalifikacji / kompetencji w obszarze języka angielskiego/niemieckiego/francuskiego  lub obsługi komputera
 • Osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej

Na dodatkowe punkty w procesie rekrutacji mogą liczyć osoby:

 • osoby niepełnosprawnością (orzeczenie o niepełnosprawności) – 2 pkt.
 • osoby w wieku 50 + z wykształceniem do ISCED 3 – 2 pkt.
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie – 1 pkt.
 • osoby pozostałe bez zatrudnienia (osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo) – 1 pkt.
 • osoby, których dochód  na członka rodziny wynosi poniżej min. socjalnego  – 1 pkt.
 • osoby z wykształceniem poniżej ISCED 3 – 1 pkt.
 • osoby opiekujące się dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną – 1 pkt.

Szczegółowe informacje na temat REKRUTACJI uzyskają Państwo pisząc do Biura Projektu poprzez formularz zgłoszeniowy.